Ιατρική Βοήθεια

Τι να κάνετε αν υπάρχει ασφαλισμένο γεγονός που προβλέπεται από την ασφαλιστική σύμβαση

Ο ασφαλισμένος ή ο αντιπρόσωπός του επικοινωνεί με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών με αριθμό τηλεφώνου που ορίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση και ενημερώνει:

 • Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθμός και διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης (ασφαλιστήριο συμβόλαιο)

 • Την τοποθεσία του ασφαλισμένου και τον αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει.

 • Μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.

Λαμβάνουν ιατρική ή άλλη βοήθεια που προβλέπεται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Όλα τα περαιτέρω οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα επιλύονται μεταξύ της υπηρεσίας και των ασφαλιστικών εταιριών, η οποία ανακουφίζει το θύμα των περιττών ανησυχιών και την ανάγκη να πληρώσει για τις υπηρεσίες.

Τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να κάνετε μια επείγουσα κλήση στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών πριν από τη διαβούλευση με ένα γιατρό ή την αποστολή σε ένα ιατρικό ίδρυμα

Ο ασφαλισμένος ή ο αντιπρόσωπός του θα επικοινωνήσει με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο τρεις ημέρες μετά από αίτηση του ιατρού.

Να παραχωρήσει στον ασφαλισμένο από την ασφαλιστική εταιρεία την πρόσβαση του ιατρού στον ασφαλιζόμενο και το ιατρικό ιστορικό του, ώστε να μπορεί να ελέγξει την κατάστασή του, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι αδύνατον για ιατρικούς λόγους.

Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, δεν θα παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες περίθαλψης για αυτό το ασφαλισμένο γεγονός.

Τι να κάνετε αν εσείς οι ίδιοι έχουν καταβάλει το κόστος των εξωτερικών ασθενών ή νοσηλείας

Είναι απαραίτητο να το δηλώσετε εγγράφως στον αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας και να παράσχετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλιστικό ασφαλιστήριο).

 • Το πρωτότυπο πιστοποιητικό-τιμολόγιο από το ιατρικό ίδρυμα που αναφέρει το όνομα του ασθενούς, διάγνωση, ημερομηνία της θεραπείας, ο κατάλογος των παρεχόμενων υπηρεσιών με αξία κατανομής.

 • Ο αρχικός ημερήσιος λογαριασμός αποζημίωσης για διαμονή στο νοσοκομείο, που δείχνει την ημέρα της εισαγωγής και απαλλαγής από το νοσοκομείο.

 • Πρωτότυπες συνταγές που εκδίδονται από τον θεράποντα ιατρό σε σχέση με αυτή την ασθένεια, συνταγές με γραμματόσημα φαρμακείου και ένδειξη του κόστους κάθε αγορασμένου φαρμάκου.

 • Το πρωτότυπο της παραπομπής του θεράποντος ιατρού να υποβληθούν σε εργαστηριακές δοκιμές και τον εργαστηριακό λογαριασμό, κατανεμημένες ανά ημερομηνίες, το όνομα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • Τα πρωτότυπα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν το γεγονός της πληρωμής για θεραπεία εξωτερικών ασθενών.

 • Εισιτήρια και άλλα έγγραφα μεταφοράς.

 • Έλεγχος αποσκευών.

 • Άλλα έγγραφα κατά τη διακριτική ευχέρεια του ασφαλιστή που επιβεβαιώνει το ποσό των δαπανών που βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

 • Όλα τα έγγραφα που παρέχονται στην ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη μορφή (πρέπει να υπογράφονται από τα πρόσωπα που έχουν εκδώσει αυτά τα έγγραφα, εκτυπώσεις ή/και γραμματόσημα)

Εάν, βάσει των υποβληθέντων εγγράφων, ο ασφαλιστής αναγνωρίσει το γεγονός που συνέβη σε εσάς ως ασφαλισμένο γεγονός, το επίδομα ασφάλισης θα καταβληθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαραίτητων εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω.